Nyheder


Tid til at overveje selskabsskat

09. marts 2023

Selskaber, herunder aktieselskaber og anpartsselskaber, betaler acontoskat henholdsvis den 20. marts og 20. november. Det er derfor nu tid til at overveje, om den første rate for 20. marts 2023 skal ændres.

Acontoskatter

Danske selskaber betaler det der kaldes "acontoskat". Acontoskatten opkræves i 2 lige store rater henholdsvis i marts og i november. Acontoskatteraterne anses som en foreløbig betaling af selskabsskatten for det pågældende indkomstår. Acontoskatten er en mekanisk beregnet foreløbig opgørelse fra Skattestyrelsen over den selskabsskat, som selskabet skal betale. Acontoskatten beregnes som 50 procent af gennemsnittet af de seneste tre års indkomstskat med fradrag af den største af periodens eventuelle udbytteskat omregnet til skatteprocenten.

Koncerner er sambeskattede

Selskaber, der indgår i en koncern, er sambeskattede. Det betyder, at for en koncern opgøres indkomsten samlet set. Det er derfor ikke de enkelte selskaber i en koncern, der skal betale acontoskat, men derimod det selskab i koncernen, som er udpeget som "administrationsselskab". Det vil ofte være det øverste holdingselskab i koncernen, som er administrationsselskab, og dermed det selskab, som betaler acontoskatter mv. på vegne af koncernen.

Mulighed for ændring af raterne

Som nævnt ovenfor beregnes acontoskatteraterne mekanisk af Skattestyrelsen. Der er derfor god grund til, at selskaber og koncerner overvejer, om de beregnede acontoskatter er retvisende for den forventede indkomst for det pågældende år. Dette er særlig relevant i år, da de seneste år har været påvirket af Covid-19, ligesom mange selskaber står over for mulige udfordringer, som følge af de ændrede makroøkonomiske forhold. Acontoskatteraterne kan forholdsvist nemt ændres, det kræver blot, at selskabet logger ind på www.skat.dk og her aktivt ændrer de pågældende acontoskatterater. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at ændringen skal foretages inden raterne skal betales. De 2 rater kan ændres uafhængigt af hinanden – det er derfor ikke et krav, at de 2 rater har samme størrelse. Udover de 2 rater den 20. marts og 20. november er der mulighed for at lave en frivillig indbetaling den 1. februar året efter. Dette kaldes også for den 3. acontoskatterate - men denne er som nævnt frivillig og vil derfor altid være sat til 0 kroner, med mindre man aktivt ændrer denne.

Restskat og overskydende skat forrentes

Hvis der er indbetalt for lidt i acontoskat sammenholdt med selskabets endelig selskabsskat for det pågældende indkomstår, så skal der betales en restskat. Restskatten skal betales til november året efter. Hvis der omvendt er betalt for meget i acontoskat, så udbetales der en overskydende skat til selskabet i november året efter. En restskat vil som udgangspunkt blive pålagt et "restskattetillæg", som er en forrentning, som Skattestyrelsen foretager. Størrelsen af restskattetillægget for 2023 kendes ikke på nuværende tidspunkt, men restskattetillægget for 2022 er på 4,4% af restskatten. Restskattetillægget er en slags renteomkostning, som ikke er fradragsberettiget. Hvis selskabet skal have en overskydende skat udbetalt for indkomståret 2022 modtager selskabet som udgangspunkt en skattefri rentegodtgørelse på 0,4%.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...