Nyheder


Skattefri kørselsgodtgørelse

24. maj 2023

Skattefri kørselsgodtgørelse kan være attraktivt – både for arbejdsgiver og for medarbejder, da arbejdsgiveren har skattemæssigt fradrag samtidig med, at det er skattefrit for medarbejderen. Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse kræver dog iagttagelse af de særlige regler på området, herunder at der foreligger den fornødne dokumentation og kontrol.

Skattefrie godtgørelser

Udgangspunktet i skattelovgivningen er, at hvis en medarbejder modtager penge og goder fra sin arbejdsgiver, så skal dette beskattes. Der er dog nogle specifikke undtagelser hertil, hvilket eksempelvis er tilfældet med skattefri kørselsgodtgørelse. Skattefri kørselsgodtgørelse kan udbetales skattefrit i følgende tilfælde:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højest 60 dage inden for 12 måneder
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil

Der gælder nogle særligere uddybende regler og fortolkninger vedrørende ovenstående 3 formål.

En arbejdsgiver kan i 2023 udbetale 3,73 kroner pr. kilometer i skattefri kørselsgodtgørelse, hvis medarbejderen kører i egen bil og kørslen har et af 3 ovenstående formål. Er kørslen på årsbasis over 20.000 kilometer, kan der udbetales 2,19 kroner pr. kilometer for antallet af kilometer over 20.000.

Der stilles krav til kørebogen

Skattestyrelsen stiller forholdsvist strikse krav til den dokumentation, herunder kørebog eller afregningsskema, som skal udarbejdes som grundlag for udbetalingen af skattefri kørselsgodtgørelse. Kørebogen eller afregningsskemaet skal indeholde følgende:

  • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
  • Kørslens erhvervsmæssige formål
  • Dato for kørslen
  • Kørslens mål med eventuelle delmål
  • Angivelse af antal kørte kilometer
  • De anvendte satser
  • Beregning af kørselsgodtgørelsen

Arbejdsgiveren skal føre kontrol

Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere, at betingelserne for at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal derfor blandt andet føre kontrol med de erhvervsmæssige kilometer, som medarbejderen har kørt, og som danner grundlag for den skattefrie kørselsgodtgørelse. Kontrollen skal synligt dokumenteres af arbejdsgiveren eksempelvis med underskrift, stempel eller fejlrettelse.

Kørselsgodtgørelse kan blive skattepligtig

Såfremt betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse ikke iagttages, kan det medføre, at kørselsgodtgørelsen bliver skattepligtig. I en konkret sag blev udbetalt kørselsgodtgørelse anset som skattepligtig for medarbejderen, fordi arbejdsgiveren ikke havde foretaget den fornødne kontrol, herunder kontrol af antal kørte kilometer og dokumentation herfor. I den pågældende sag, hvor medarbejderen blev skattepligtig af den udbetalte kørselsgodtgørelse, anlagde medarbejderen efterfølgende erstatningssag mod arbejdsgiveren med krav om, at arbejdsgiveren skulle betale den skat, som medarbejderen var blevet opkrævet af Skattestyrelsen, som følge af at kørselsgodtgørelsen var blevet anset som skattepligtig. Medarbejderen vandt sagen, da retten vurderede, at det var arbejdsgiverens manglende kontrol, der var årsagen til, at medarbejderen skulle betale skat af kørselsgodtgørelsen.

Såvel arbejdsgiver som medarbejder har derfor god grund til at sikre, at udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse sker i overensstemmelse med reglerne, og at der foreligger den fornødne dokumentation og kontrol.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...