Nyheder


Nye regler medfører, at mange virksomheder fremadrettet skal indsende transfer pricing dokumentation

19. januar 2022

Danske virksomheder, som er en del af en koncern, der overstiger nogle specifikke beløbsgrænser, skal senest 2 måneder efter selvangivelsesfristen indsende en såkaldt transfer pricing dokumentation til Skattestyrelsen. En transfer pricing dokumentation er en udførlig beskrivelse af koncernens forhold og transaktionerne inden for koncernen.

Transfer pricing omfatter transaktioner indenfor koncernen

Transfer pricing begrebet dækker over prisfastsættelsen indenfor en koncern. Transfer pricing skal sikre, at der ved transaktioner inden for en koncern sker prisfastsættelse på armslængdevilkår, således transaktioner og prisfastsættelse sker på markedsmæssige vilkår. Dermed skal koncerninterne transaktioner prisfastsættes efter samme principper, som hvis transaktionerne var foretaget med parter udenfor koncernen. Formålet med reglerne er, at der ikke sker skatteudnyttelse, så indkomster mv. placeres i selskaber og lande, hvor det ud fra et skattemæssigt synspunkt er hensigtsmæssigt for koncernen, men hvor det ikke er i overensstemmelse med realiteterne, såfremt transaktionerne var foregået på markedsmæssige vilkår.

Danske selskaber som er en del af større koncerner er omfattet

Danske selskaber, som er omfattet af kravet om indsendelse af transfer pricing dokumentation er selskaber, som indgår i en større koncern. Der skal som udgangspunkt ikke ske indsendelse af transfer pricing dokumentation, hvis der i koncernen er færre end 250 ansatte og enten en årlig omsætning på mindre end 250 millioner kroner eller en balancesum mindre end 125 millioner kroner. Er koncernen ikke under disse størrelsesgrænser, så gælder kravet om at det danske selskab skal indsende transfer pricing dokumentation. Et dansk salgsselskab med 1 ansat og en årlig omsætning på 5 millioner kroner og en balancesum på 1 millioner kroner vil være forpligtet til at indsende transfer pricing dokumentation til Skattestyrelsen, hvis grænserne for den koncern, som det danske selskab indgår i, er overskredet. Kravet om transfer pricing dokumentation gælder dog ikke, hvis der i koncernen udelukkende er danske selskaber.

Dokumentationen skal indeholde en række forhold

Transfer pricing dokumentationen skal bestå af 2 dele: En fællesdokumentation, som også kaldes for en "master file" og en landespecifik dokumentation, som også kaldes for en "country file", som omfatter det enkelte selskabs transaktioner indenfor koncernen. Formålet med transfer pricing dokumentationen er, at det skal kunne danne grundlag for Skattestyrelsens vurdering af, om prisfastsættelsen er i overensstemmelse med markedsmæssige vilkår.

Konsekvenser, hvis der ikke sker indsendelse

Bestemmelsen om obligatorisk indsendelse af transfer pricing dokumentation er en ny bestemmelse, der gælder for indkomstår der starter 1. januar 2021 eller senere. Tidligere skulle transfer pricing dokumentationen kun indsendes til Skattestyrelsen, såfremt Skattestyrelsen anmodede om det. For danske selskaber, som har regnskabsafslutning den 31. december 2021 medfører de nye regler, at det danske selskab senest 31. august 2022 skal indsende transfer pricing dokumentation. Såfremt der ikke sker korrekt eller rettidig indsendelse af transfer pricing dokumentationen, så har Skattestyrelsen mulighed for at pålægge det danske selskab bøder, ligesom Skattestyrelsen har mulighed for at foretage en skønsmæssig ansættelse af det danske selskabs indkomst. Reglerne gælder fremadrettet, hvorfor det danske selskab hver år skal indsende transfer pricing dokumentation til Skattestyrelsen.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...