Arkiverede nyheder


Fremryk skattemæssige og momsmæssige fradrag på dårlige betalere

1. oktober 2015

En række virksomheder oplever fra tid til anden at tabe penge på debitorer. Mange virksomheder fradrager ikke disse tab skattemæssigt og momsmæssigt på det tidspunkt, hvor der er ret til fradrag

Skattemæssige fradrag

Med hensyn til selskabers (det vil sige A/S’ers, ApS’ers og IVS’ers) opgørelse af tab på kunder, kan der vælges mellem det, der kaldes et ”realisationsprincip” eller et ”lagerprincip”. Førstnævnte princip medfører, at selskaber først får skattemæssigt fradrag, når tabet er konstateret. Et tab vil eksempelvis være konstateret, hvis kunden er sendt til inkasso hos inkassobureau, advokat eller lignende, og samtidig skal den der forsøger at inddrive fordringen vurdere, at tilgodehavendet er uerholdeligt. Andre eksempler på tab der er konstateret er, en skrivelse fra kurator i et konkursbo om den forventede dividende.

Vedrørende sidstnævnte princip, lagerprincippet, kan selskabet få skattemæssigt fradrag, når ledelsen vurderer, at tilgodehavendet ikke længere er ”kurs 100 værd”. Den vurdering ledelsen anvender til deres skøn kan være det samme skøn, som anvendes ved hensættelse til tab på tilgodehavender i årsregnskabet. Af hensyn til fremrykning af det skattemæssige fradrag, vil det derfor være fordelagtigt, at anvende lagerprincippet frem for realisationsprincippet, da selskabet dermed opnår tidligere fradrag. Der skal ikke søges om tilladelse hos SKAT til at anvende lagerprincippet.

Et eksempel kan vise forskellen imellem lagerprincippet og realisationsprincippet. Et selskab har et tilgodehavende hos en kunde på 1 millioner kroner, og ledelsen vurderer i 2015, at kunden ikke kan betale dette beløb, men tabet konstateres først endeligt i 2017 i forbindelse med en konkurs. I dette tilfælde vil lagerprincippet medføre et fradrag i 2015 i stedet for i 2017. Skatten reduceres dermed med 235.000 kroner to år tidligere end ved anvendelse af realisationsprincippet. Ved en rente på 8% på driftskreditten svarer dette til sparede renter på knap 40.000 kroner. Hertil kommer, at selskabsskatten reduceres til 22% fra og med 2016, hvilket medfører yderligere sparet skat på 15.000 kroner, ved at tabet allerede fradrages i 2015.

Personligt drevne virksomheder, uanset om de drives i virksomhedsskatteordning, i interessentskab eller andet, kan som udgangspunkt ikke anvende lagerprincippet, idet det vil kræve tilladelse fra SKAT.

Momsmæssige fradrag

Med hensyn til opgørelsen af det momsmæssige fradrag skelnes der ikke imellem om virksomheden drives i selskabsform eller som personligt drevet virksomhed. Der skelnes derimod om tabet er over eller under 3.000 inklusiv moms. Er tabet under 3.000 kroner, kan der momsmæssigt fradrages et tab, når virksomheden har udsendt rykkerskrivelse til pågældende kunde. Samtidig er det en forudsætning, at virksomheden ikke længere handler med den pågældende kunde – hvilket er naturligt, hvis kunden ikke har betalt. For debitorer over 3.000 kroner er det et krav, at tabet er konstateret. Der gælder i alt væsentlighed samme betingelser som omtalt under skattemæssige fradrag, jf. ovenstående.

Opsætning af forretningsgange

Af hensyn til at opnå skattemæssige og momsmæssige fradrag på det tidligst mulige tidspunkt, bør virksomheder sikre sig følgende:

  • At der ved indberetning af den periodevise momsangivelse foretages en vurdering af, hvilke tilgodehavender under 3.000 kroner, som kan fradrages momsmæssigt
  • At der udarbejdes opgørelse over tab der er ”konstateret” med henblik på momsfradrag (tilgodehavender over 3.000 kroner) og til brug for personligt drevne virksomheders skattemæssige fradrag
  • At der ved udarbejdelsen af årsregnskabet – for selskaber – foretages et skøn over hensættelse til tab på debitorer og at der anvendes samme skøn vedrørende det skattemæssige tab, da lagerprincippet bør anvendes

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...