Arkiverede nyheder


Få momsfradrag vedrørende byggegrunde - sidste frist 31. december 2015

23. oktober 2015

Virksomheder, der har uafhændede byggegrunde erhvervet før 1. januar 2011, kan fradrage moms af tidligere afholdte omkostninger, men det skal ske inden 31. december 2015.

Nye regler i 2011

For 5 år siden blev det momspligtigt at afhænde byggegrunde. Virksomheder har derfor efter de ændrede regler i 2011 skulle pålægge moms på byggegrunde. Omvendt har virksomheder efter de ændrede regler momsfradrag for omkostninger til byggemodning mv.

Byggegrunde erhvervet før 2011

For byggegrunde erhvervet før 2011 blev der sammen med de ændrede regler lavet en overgangsordning, så virksomheder kunne fradrage moms af omkostninger til byggemodning mv. samtidig med, at der skete salg af de pågældende byggegrunde. Adgangen til momsfradrag blev indført for at sikre sammenhæng imellem momspligten og momsfradraget.

Uafhændede byggegrunde erhvervet før 1. januar 2011

For byggegrunde der er erhvervet før 1. januar 2011 - og som ikke er afhændet inden 31. december 2015 - kan virksomheder fradrage moms af de omkostninger, der har været afholdt til byggemodning. Det samme er tilfældet med moms af andre omkostninger direkte forbundet med de pågældende byggegrunde, herunder eksempelvis omkostninger til advokat, landmåler mv.

Hvis en virksomhed har en uafhændet byggegrund, og der er afholdt omkostninger til landmåler, advokat mv. på 250.000 kroner (inkl. moms), så vil virksomheden kunne få tilbagebetalt 50.000 kroner fra SKAT. Rent praktisk opnås momsfradraget ved, at angive momsbeløbet som købsmoms på momsangivelsen.  Herefter udbetales momsbeløbet fra SKAT, eller momsbeløbet reduceres i den moms, der skal betales for den pågældende periode.

Det er underordnet, hvornår omkostningerne er afholdt, og hvornår byggegrunden er erhvervet. Der kan derfor refunderes moms af omkostninger, som er afholdt for eksempelvis 10 eller 15 år siden. Dog skal virksomheden kunne dokumentere de afholdte omkostninger i form af købsfaktura eller lignende. Det er samtidig et krav, at virksomheden i 5 år efter momsrefusionen opbevarer den fornødne dokumentation – det vil sige frem til udgangen af år 2020.

Det må forventes, at en række virksomheder har afholdt væsentlige omkostninger, som nu er blevet momsfradragsberettiget. For mange virksomheder vil afholdelsen af disse omkostninger ligge mange år tilbage. Disse virksomheder bør fremskaffe den nødvendige dokumentation, så der kan opnås momsfradrag.

Overholdes fristen ikke er fradraget tabt

Hvis virksomheden har ret til momsfradrag, skal momsbeløbet medtages på den sidste momsangivelse for 2015. Hvis virksomheden eksempelvis er på kvartalsmoms er fristen den 1. marts 2016.

Hvis ikke momsbeløbet medtages på den sidste momsangivelse, kan virksomheden ikke senere få den pågældende moms refunderet. Det er derfor centralt, at virksomheder, der har uafhændede byggegrunde erhvervet før 1. januar 2011, får opgjort et korrekt momsfradrag og får indberettet dette rettidigt. Hvis virksomheden ikke er momsregistreret, bør virksomheden blive momsregistreret, således der kan indsendes momsangivelse for sidste periode af 2015.

5 gode råd

  • Har virksomheden uafhændede byggegrunde?
  • Er byggegrundene erhvervet før 1. januar 2011?
  • Er der afholdt omkostninger til byggemodning mv.?
  • Har virksomheden dokumentation for de afholdte omkostninger?

Kan der svares ”Ja” til ovenstående, så kan virksomheden få refunderet momsen sammen med virksomhedens sidste momsangivelse for 2015.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage


keyboard_arrow_up
Loading...