Nyheder


Virksomheder skal ansøge rettidigt om sygedagpenge - ellers er pengene tabt

25. april 2018

Virksomheder, der udbetaler løn til medarbejdere under sygdom, har som udgangspunkt krav på refusion af sygedagpenge, men hvis ikke formalia er på plads, og der ikke ansøges inden for nogle fastlagte frister, så er pengene tabt for virksomheden.

Kommunen refunderer sygedagpenge

Virksomheder, der helt eller delvist udbetaler løn under sygdom, indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge fra den kommune, hvor den sygemeldte medarbejder bor. Den pågældende kommune udbetaler ("refunderer") sygedagpenge til virksomheden for de timer, som medarbejderen er fraværende. Der kan maksimalt udbetales sygedagpenge for 37 timer pr. uge pr. medarbejder. I 2018 kan sygedagpenge maksimalt udgøre 116,22 kr. pr. time, hvilket svarer til maksimalt 4.300 kr. pr. uge. Satserne ændres hvert år i januar måned.

Som udgangspunkt har virksomheden først krav på at få udbetalt sygedagpenge fra den 31. hele sygedag. Ved graviditetsbetinget sygdom og fleksjob udbetales der dog sygedagpenge fra 1. sygedag.

Mindre virksomheder har mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring administreret af Udbetaling Danmark, hvorved virksomheden kan få ret til sygedagpenge fra 2. hele fraværsdag. Det er kun virksomheder, med en samlet lønudgift på under ca. 7,5 millioner kroner, der kan tegne denne forsikring.

Betingelser skal være opfyldt

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, for at virksomheden kan få refunderet sygedagpenge.

For det første, så skal medarbejderen være uarbejdsdygtig på grund af sygdom, hvorfor vedkommende skal være ude af stand til at udføre sit sædvanlige arbejde for virksomheden. I tvivlstilfælde kan virksomheden anmode om en lægeerklæring eller lade kommunen tage stilling til om vedkommende er uarbejdsdygtig.

For det andet, så skal medarbejderen være beskæftiget, hvilket blandt andet vil sige, at et nærmere fastlagt "beskæftigelseskrav" skal være opfyldt, ligesom medarbejderen skal have været i aktuel beskæftigelse på det tidspunkt, hvor medarbejderen blev syg. For eksempelvis løsarbejdere kan dette i nogle tilfælde give problemer. Kravet vil eksempelvis være opfyldt, hvis en løsarbejder er mødt på arbejde og må gå hjem den pågældende dag på grund af sygdom. Kravet vil også være også opfyldt, hvis en løsarbejder har været på arbejde dagen inden vedkommende bliver syg, og vedkommende skulle have været på arbejde den dag, hvor vedkommende bliver syg.

Virksomheder kan forlange, at en medarbejder inden for rimelig tid dokumenterer, at vedkommende ikke kan arbejde på grund af sygdom. Dette kan enten ske ved en tro- og loveerklæring eller en lægeerklæring.

Vigtigt at ansøge rettidigt

Det er vigtigt at virksomheden er opmærksom på, at anmeldelse af sygefravær overfor kommunen og ansøgning om sygedagpenge skal ske inden for nogle nærmere fastsatte frister. Virksomheden skal anmelde sygdommen over for kommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Overholdes fristen ikke, kan virksomheden først få udbetalt sygedagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet bliver anmeldt. Hvis fristen overskrides, kan virksomheden derved gå glip af sygedagpenge.

Hvis en medarbejder skal have sygedagpenge direkte fra kommunen gælder der kortere frister.

Ansøgningen om sygedagpenge skal ske via onlineplatformen "NemRefusion", hvor medarbejderens sygdom skal anmeldes og hvor anmodningen om sygedagpenge sker. For at kunne foretage denne anmodning kræves en digital signatur af en dertil autoriseret person i virksomheden.

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...