Nyheder


Vækst i håndværksvirksomhederne – men der er store forskelle

29. august 2018

De seneste regnskabstal viser stigende aktivitetsniveau i håndværksbranchen men viser også store forskelle imellem de enkelte brancher. Der er færre håndværksvirksomheder i Herning Kommune, som har underskud, sammenlignet med landsgennemsnittet.

El-installatørerne havde vækst på over 100%

På landsplan oplevede el-installatørerne i seneste regnskabsår en massiv vækst på over 100% målt som stigningen i bruttofortjenesten. Bruttofortjenesten er et ”mellemresultat” i resultatopgørelsen, og er derfor virksomhedens nettoomsætning fratrukket nogle omkostninger - men ikke alle omkostningerne. Samtidig fulgte indtjeningen i branchen stigningen i bruttofortjenesten, idet indtjeningen målt som resultat efter skat blev fordoblet inden for branchen i det seneste år.

3 ud af 4 af el-installatørerne i Danmark havde i seneste regnskabsår overskud, og det er hovedsageligt el-installatørvirksomheder med mellem 10-50 ansatte, som genererede størstedelen af indtjeningen i branchen.

El-installatørvirksomhederne i Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet med hensyn til el-installatørvirksomheder, som har underskud, idet kun 8% af de lokale el-installatører havde underskud i seneste regnskabsår.

Murerne havde mere moderat vækst

Murerne havde på landsplan en vækst på 13% og 2 ud af 3 af murervirksomhederne havde overskud. Indtjeningen i branchen blev hovedsageligt genereret af virksomheder med 1-50 ansatte. Den moderate vækst afspejlede sig også i branchens indtjening, idet der i branchen kun har været en stigning i indtjeningen på ca. en tredjedel samlet set over de seneste 3 regnskabsår.

I Herning Kommune var der 16% af virksomhederne i murerbranchen, der havde underskud.

De største VVS og blikkenslagervirksomheder havde underskud

VVS og blikkenslagere oplevede beskeden vækst sammenholdt med de øvrige håndværksbrancher, idet væksten på landsplan kun var på 7%. Dog havde næsten 3 ud af 4 af virksomhederne i branchen overskud. Branchens indtjening har de seneste år været forholdsvist konstant og samlet set havde branchen et lille fald i indtjeningen sidste år. Dette skyldes blandt andet udviklingen i de større virksomheder (virksomheder med over 250 ansatte), idet disse virksomheder samlet set havde underskud.

I Herning Kommune havde 19% af VVS og blikkenslagervirksomhederne underskud.

Kun to tredjedele af tømrerne havde overskud

Tømrer- og bygningssnedkervirksomhederne i Danmark realiserede i sidste regnskabsår en vækst på godt en tredjedel, men det var kun 2 ud af 3 af virksomhederne i branchen, som havde overskud. Det er generelt de helt små virksomheder (det vil sige dem med op til 10 ansatte), som stod for den største del af indtjeningen i branchen, men også virksomheder med mellem 10-50 ansatte bidrog væsentligt til indtjeningen i branchen. Samlet set har branchen forbedret indtjeningen væsentligt de sidste par år, hvilket ses ved at indtjeningen i branchen er fordoblet i forhold til for 3 år siden.

I Herning Kommune var det 18% af virksomhederne i branchen, der havde underskud.

Regnskabstal afspejler ikke nødvendigvis alt

Som et kendt citat siger, så er der 3 løgne ”løgn, forbandet løgn og statistikker”. Ovenstående regnskabstal og de deraf afledte statistikker skal derfor også tages med et vist forbehold, da statistikkerne udelukkende er baseret på regnskabstal for virksomheder, der har offentliggjort årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen, hvilket vil sige eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber. Hertil kommer, at statistikkerne er udarbejdet på baggrund af de branchekoder, som virksomhederne anvender.

Det vil dog næppe være for drastisk at konkludere, at der generelt er kommet godt gang i hjulene hos håndværkerne - men at der er store forskelle imellem de enkelte brancher.

 

Download revisorspalten som PDF
 

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad

 

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...