Nyheder


Undgå skat i dødsboer

28. august 2017

Der kan være mange penge sparet, hvis formuen i dødsboer tilpasses, så dødsboet ikke bliver skattepligtigt.

Formuen er afgørende

Det er fordelagtigt, at et dødsbo ikke er skattepligtigt, da det i modsat fald vil medføre, at dødsboet skal betale skat af eventuel fortjeneste ved salg af aktier og salg af erhvervsejendomme, ligesom der kan ske beskatning af genvundne afskrivninger. Der skal endvidere ske beskatning af løbende indtægter, herunder renteindtægter mv. i dødsboet, hvis dødsboet er skattepligtigt.

Hvis formuen i et dødsbo er på under 2,8 millioner kroner, så er dødsboet skattefrit. Omvendt er dødsboet skattepligtigt, hvis formuen er på over 2,8 millioner kroner. Grænsen er det dobbelte ved uskiftet bo, det vil sige 5,6 millioner kroner. Når formuen skal opgøres, skal der både ses på ”bruttoaktiverne” og ”nettoaktiverne”. Bruttoaktiverne er samtlige af dødsboets aktiver, dog kan enkelte aktiver udeholdes, når bruttoaktiverne opgøres, herunder fast ejendom, som den afdøde person har beboet, og som kan sælges skattefrit. Nettoaktiverne er samtlige af dødsboets aktiver fratrukket gælden. Når nettoaktiverne opgøres kan fast ejendom, som den afdøde person har beboet, og som kan sælges skattefrit, ikke udeholdes af opgørelsen. Hvis enten bruttoaktiverne eller nettoaktiverne (eller dem begge) overstiger 2,8 millioner kroner, så er dødsboet skattepligtigt.

Dødsboskat på 50%

Hvis dødsboet er skattepligtigt, skal der betales en dødsboskat på 50% af skattepligtige fortjenester. Dog er skatten på aktieavance og udbytte henholdsvis 27% for de første 52.000 kroner og 42% herudover. Der gives et ”fradrag” i skatten på 5.600 kroner pr. påbegyndt måned indtil dødsboet afsluttes. Der gives maksimalt fradrag for 12 måneder. Det vil derfor ofte ud fra et skattemæssigt synspunkt være fordelagtigt, at dødsboet først afsluttes 12 måneder efter dødsfaldet for at få så stort fradrag i skatten som muligt. En anden ting, der taler for, at dødsboet først skal afsluttes efter 12 måneder, er, at der dermed opnås kredit med boafgiften, da den først skal betales, når dødsboet er afsluttet. Selvom dødsboet først afsluttes efter 12 måneder, kan der i denne periode foretages acontoudbetalinger fra dødsboet til arvingerne.

Dødsboskat kan undgås ved at reducere formuen

Hvis der hviler en skat på eksempelvis erhvervsejendomme eller aktier, så kan der være mange penge at spare skattemæssigt, hvis formuen ”planlægges”, så den ikke overstiger den nævnte grænse på 2,8 millioner kroner. Formuen kan eksempelvis reduceres ved at give gaver til arvingerne, mens personen er i live. Der kan årligt gives op til 62.900 kroner i gave til eksempelvis børn og børnebørn uden, at det udløser gaveafgift. Til svigerbørn kan der årligt gives 22.000 kroner uden, at det udløser gaveafgift.

En person der har såvel børn som børnebørn og svigerbørn kan over nogle år reducere sin formue markant ved at give gaver. Dermed kan en rettidig planlægning medføre, at arvingerne kan komme til at betale mindre i arveafgift, da arvingerne allerede har modtaget afgiftsfrie gaver som arveforskud samtidig med, at der ikke skal betales skat i dødsboet.

I nogle tilfælde kan det endvidere være relevant at overveje, om der skal gives større gaver for at reducerede formuen, så dødsboet ikke bliver skattepligtigt. Årsagen til dette er, at der ”kun” skal betales en gaveafgift på 15%, hvis gaverne overstiger de ovennævnte beløbsgrænser, hvilket skal sammenholdes med en dødsboskat på op til 50%.

Der kan være mange penge sparet ved at foretage konsekvensberegninger og herefter en hensigtsmæssig planlægning.

5 gode råd:

  • Reducer formuen, så et kommende dødsbo ikke bliver skattepligtigt
  • Giv årligt afgiftsfrie gaver
  • Overvej at give større gaver for at undgå en eventuel dødsboskat
  • Få størst muligt fradrag ved at vente med at afslutte dødsboet til efter 12 måneder
  • Foretag konsekvensberegning og planlægning

Download revisorspalten som PDF

Denne artikel er skrevet af Vistisen+Lunde til Herning Folkeblad.

Tilbage

keyboard_arrow_up
Loading...